ولایت‌پذیری، کلیدواژه تحقق امت واحده اسلام است

ولایت‌پذیری، کلیدواژه تحقق امت واحده اسلام است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ولایت‌پذیری نقطه تحقق امت واحده اسلام است که می‌تواند تمام مسلمانان را حول خود جمع کرده و گرایش‌های انحرافی و برداشت‌های غلط از دین را کنار بزند.

ولایت‌پذیری، کلیدواژه تحقق امت واحده اسلام است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ولایت‌پذیری نقطه تحقق امت واحده اسلام است که می‌تواند تمام مسلمانان را حول خود جمع کرده و گرایش‌های انحرافی و برداشت‌های غلط از دین را کنار بزند.
ولایت‌پذیری، کلیدواژه تحقق امت واحده اسلام است

View more posts from this author