وقوع 1108 مورد ازدواج در سنین کمتر از 14 سال در استان خراسان شمالی

وقوع 1108 مورد ازدواج در سنین کمتر از 14 سال در استان خراسان شمالی
دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان خراسان شمالی از وقوع 1108 مورد ازدواج در افراد با سنین کمتر از 14 سال در خراسان شمالی طی سال گذشته خبر داد.

وقوع 1108 مورد ازدواج در سنین کمتر از 14 سال در استان خراسان شمالی

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان خراسان شمالی از وقوع 1108 مورد ازدواج در افراد با سنین کمتر از 14 سال در خراسان شمالی طی سال گذشته خبر داد.
وقوع 1108 مورد ازدواج در سنین کمتر از 14 سال در استان خراسان شمالی

View more posts from this author