وقوع نهمین پس‌لرزه در سومار

وقوع نهمین پس‌لرزه در سومار
سومار همچنان در رأس زلزله‌هاى بزرگ غرب کشور است و نهمین پس‌لرزه در آن به وقوع پیوسته است.

وقوع نهمین پس‌لرزه در سومار

سومار همچنان در رأس زلزله‌هاى بزرگ غرب کشور است و نهمین پس‌لرزه در آن به وقوع پیوسته است.
وقوع نهمین پس‌لرزه در سومار

View more posts from this author