وقوع سیلاب 10 خانه را در شهرستان نیشابور تخریب کرد

وقوع سیلاب 10 خانه را در شهرستان نیشابور تخریب کرد
در پی بارش باران، 10 خانه در نیشابور تخریب شد و با توجه به ادامه وضعیت جوی به احتمال زیاد برنامه‌های روز ملی خیام با حضور وزیر ارشاد دچار تغییرات زیادی خواهد شد.

وقوع سیلاب 10 خانه را در شهرستان نیشابور تخریب کرد

در پی بارش باران، 10 خانه در نیشابور تخریب شد و با توجه به ادامه وضعیت جوی به احتمال زیاد برنامه‌های روز ملی خیام با حضور وزیر ارشاد دچار تغییرات زیادی خواهد شد.
وقوع سیلاب 10 خانه را در شهرستان نیشابور تخریب کرد

View more posts from this author