وقوع حریق در مراتع شهرستان همدان به صفر رسید

وقوع حریق در مراتع شهرستان همدان به صفر رسید
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان گفت: خوشبختانه در سال جاری وقوع حریق در مراتع شهرستان همدان به صفر رسید.

وقوع حریق در مراتع شهرستان همدان به صفر رسید

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان گفت: خوشبختانه در سال جاری وقوع حریق در مراتع شهرستان همدان به صفر رسید.
وقوع حریق در مراتع شهرستان همدان به صفر رسید

View more posts from this author