وقف اقتدار مسلمانان را افزایش می‌دهد

وقف اقتدار مسلمانان را افزایش می‌دهد
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: وقف اقتدار و صلابت مسلمانان را افزایش می‌دهد.

وقف اقتدار مسلمانان را افزایش می‌دهد

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: وقف اقتدار و صلابت مسلمانان را افزایش می‌دهد.
وقف اقتدار مسلمانان را افزایش می‌دهد

View more posts from this author