وقف احسان ماندگار و خدمت بزرگی است/ اهتمام رسانه ملی به ترویج سنت حسنه وقف

وقف احسان ماندگار و خدمت بزرگی است/ اهتمام رسانه ملی به ترویج سنت حسنه وقف
یکی از مراجع تقلید گفت: وقف احسان ماندگار و خدمت بزرگی است؛ خداوند کسانی که با احسان ماندگار کاری انجام می‌دهند دوست دارد و اجر و پاداش نیکوکاران را هرگز ضایع نمی‌کند.

وقف احسان ماندگار و خدمت بزرگی است/ اهتمام رسانه ملی به ترویج سنت حسنه وقف

یکی از مراجع تقلید گفت: وقف احسان ماندگار و خدمت بزرگی است؛ خداوند کسانی که با احسان ماندگار کاری انجام می‌دهند دوست دارد و اجر و پاداش نیکوکاران را هرگز ضایع نمی‌کند.
وقف احسان ماندگار و خدمت بزرگی است/ اهتمام رسانه ملی به ترویج سنت حسنه وقف

View more posts from this author