وقف‌های جدید بر اساس نیاز روز جامعه انجام شود/ متاسفانه اسلام ما گزینشی است

وقف‌های جدید بر اساس نیاز روز جامعه انجام شود/ متاسفانه اسلام ما گزینشی است
مفسر قرآن کریم با بیان اینکه وقف‌های جدید باید بر اساس نیاز روز جامعه انجام شود، گفت: انجام وقف نشانه عشق و ارادت افراد به اهل‌بیت (ع) است.

وقف‌های جدید بر اساس نیاز روز جامعه انجام شود/ متاسفانه اسلام ما گزینشی است

مفسر قرآن کریم با بیان اینکه وقف‌های جدید باید بر اساس نیاز روز جامعه انجام شود، گفت: انجام وقف نشانه عشق و ارادت افراد به اهل‌بیت (ع) است.
وقف‌های جدید بر اساس نیاز روز جامعه انجام شود/ متاسفانه اسلام ما گزینشی است

View more posts from this author