وقتی همت جوانان در خداحافظی از واردات جواب می‌دهد/ موانعی که باید از سر راه تولید برداشته شود

وقتی همت جوانان در خداحافظی از واردات جواب می‌دهد/ موانعی که باید از سر راه تولید برداشته شود
عده‌ای از جوانان شهرستان دره‌شهر در جنوب شرقی استان ایلام با همت خود نیاز داخلی کشور به «استیل کرد» که در لاستیک‌سازی استفاده می‌شود را برطرف کردند.

وقتی همت جوانان در خداحافظی از واردات جواب می‌دهد/ موانعی که باید از سر راه تولید برداشته شود

عده‌ای از جوانان شهرستان دره‌شهر در جنوب شرقی استان ایلام با همت خود نیاز داخلی کشور به «استیل کرد» که در لاستیک‌سازی استفاده می‌شود را برطرف کردند.
وقتی همت جوانان در خداحافظی از واردات جواب می‌دهد/ موانعی که باید از سر راه تولید برداشته شود

View more posts from this author