وقتی دارندگان دفترچه بیمه روستایی در بیمارستان‌ها سرگردان می‎شوند

وقتی دارندگان دفترچه بیمه روستایی در بیمارستان‌ها سرگردان می‎شوند
بسیاری از دارندگان دفترچه بیمه روستایی برای دریافت خدمات سطح یک در بیمارستان‌های دولتی، به‎دلیل ناآشنایی به دستورالعمل اجرایی از طرفی و ناهماهنگی‎های بین‎بخشی در برنامه پزشک خانواده از سوی دیگر، دچار سردرگمی می‎شوند.

وقتی دارندگان دفترچه بیمه روستایی در بیمارستان‌ها سرگردان می‎شوند

بسیاری از دارندگان دفترچه بیمه روستایی برای دریافت خدمات سطح یک در بیمارستان‌های دولتی، به‎دلیل ناآشنایی به دستورالعمل اجرایی از طرفی و ناهماهنگی‎های بین‎بخشی در برنامه پزشک خانواده از سوی دیگر، دچار سردرگمی می‎شوند.
وقتی دارندگان دفترچه بیمه روستایی در بیمارستان‌ها سرگردان می‎شوند

خبر جدید

View more posts from this author