وقتی اراده جهادی سنگرسازان بی‌سنگر به کمک محرومیت‌زدایی می‌آید/ زمزمه آبادانی و دلنشین گروه‌های جهادی

وقتی اراده جهادی سنگرسازان بی‌سنگر به کمک محرومیت‌زدایی می‌آید/ زمزمه آبادانی و دلنشین گروه‌های جهادی
زمزمه آبادانی و دلنشین گروه‌های جهادی استان ایلام و شهرستان ایوان را مملو کرده است و گروه‌های جهادی با حضور لذت‌بخش خود امید را به منازل روستانشینان می‌آورند.

وقتی اراده جهادی سنگرسازان بی‌سنگر به کمک محرومیت‌زدایی می‌آید/ زمزمه آبادانی و دلنشین گروه‌های جهادی

زمزمه آبادانی و دلنشین گروه‌های جهادی استان ایلام و شهرستان ایوان را مملو کرده است و گروه‌های جهادی با حضور لذت‌بخش خود امید را به منازل روستانشینان می‌آورند.
وقتی اراده جهادی سنگرسازان بی‌سنگر به کمک محرومیت‌زدایی می‌آید/ زمزمه آبادانی و دلنشین گروه‌های جهادی

View more posts from this author