وقتی آسفالت خیابان‌ها سیراب می‌شوند

وقتی آسفالت خیابان‌ها سیراب می‌شوند
در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در حوزه آبیاری فضای سبز وجود دارد، میزان هدررفت آب و روان شدن آن بر آسفالت خیابان‌هاست که به نوبه خود می‌تواند حادثه‌آفرین باشد.

وقتی آسفالت خیابان‌ها سیراب می‌شوند

در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در حوزه آبیاری فضای سبز وجود دارد، میزان هدررفت آب و روان شدن آن بر آسفالت خیابان‌هاست که به نوبه خود می‌تواند حادثه‌آفرین باشد.
وقتی آسفالت خیابان‌ها سیراب می‌شوند

خرید اکانت vpn kerio

کرمان نیوز

View more posts from this author