وظیفه دولت حمایت از تولیدکننده داخلی است/ بخش قابل‌توجهی از کالای غیر ایرانی در داخل کشور قاچاق است

وظیفه دولت حمایت از تولیدکننده داخلی است/ بخش قابل‌توجهی از کالای غیر ایرانی در داخل کشور قاچاق است
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه وظیفه دولت حمایت از تولیدکننده است، گفت: تا به امروز بیش از هزار واحدی که دچار وقفه و تعطیلی شده بود با حمایت دولت و واگذاری تسهیلات از بانک‌های عامل راه‌اندازی مجدد شده است.

وظیفه دولت حمایت از تولیدکننده داخلی است/ بخش قابل‌توجهی از کالای غیر ایرانی در داخل کشور قاچاق است

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه وظیفه دولت حمایت از تولیدکننده است، گفت: تا به امروز بیش از هزار واحدی که دچار وقفه و تعطیلی شده بود با حمایت دولت و واگذاری تسهیلات از بانک‌های عامل راه‌اندازی مجدد شده است.
وظیفه دولت حمایت از تولیدکننده داخلی است/ بخش قابل‌توجهی از کالای غیر ایرانی در داخل کشور قاچاق است

View more posts from this author