وضع بیمارستان‌های گلستان، سینا و بقایی اهواز اسف‌بار است

وضع بیمارستان‌های گلستان، سینا و بقایی اهواز اسف‌بار است
نماینده مردم اهواز،حمیدیه،باوی و کارون در مجلس وضعیت بیمارستان‌های گلستان، سینا و بقایی اهواز را اسف‌بار توصیف کرد، و گفت: ما آمادگی داریم، هر کاری را برای کمک به این بیمارستان‌ها انجام دهیم تا وضعیت به حد مطلوب برسد.

وضع بیمارستان‌های گلستان، سینا و بقایی اهواز اسف‌بار است

نماینده مردم اهواز،حمیدیه،باوی و کارون در مجلس وضعیت بیمارستان‌های گلستان، سینا و بقایی اهواز را اسف‌بار توصیف کرد، و گفت: ما آمادگی داریم، هر کاری را برای کمک به این بیمارستان‌ها انجام دهیم تا وضعیت به حد مطلوب برسد.
وضع بیمارستان‌های گلستان، سینا و بقایی اهواز اسف‌بار است

View more posts from this author