وضعیت مبهم کارگران گرفتار زیر آوار در یاسوج/ فرماندار و شهردار در محل حادثه حضور دارند

وضعیت مبهم کارگران گرفتار زیر آوار در یاسوج/ فرماندار و شهردار در محل حادثه حضور دارند
وضعیت کارگران گرفتار زیر آوار در یاسوج مشخص نیست.

وضعیت مبهم کارگران گرفتار زیر آوار در یاسوج/ فرماندار و شهردار در محل حادثه حضور دارند

وضعیت کارگران گرفتار زیر آوار در یاسوج مشخص نیست.
وضعیت مبهم کارگران گرفتار زیر آوار در یاسوج/ فرماندار و شهردار در محل حادثه حضور دارند

View more posts from this author