وضعیت خطرناک دست از سر هوای اهواز بر نمی‌دارد

وضعیت خطرناک دست از سر هوای اهواز بر نمی‌دارد
شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت 12 به 394 رسید و کماکان در وضعیت خطرناک قرار دارد.

وضعیت خطرناک دست از سر هوای اهواز بر نمی‌دارد

شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت 12 به 394 رسید و کماکان در وضعیت خطرناک قرار دارد.
وضعیت خطرناک دست از سر هوای اهواز بر نمی‌دارد

View more posts from this author