وصول بیش از 1.1 میلیارد تومان معوقات بانکی در کرمان

وصول بیش از 1.1 میلیارد تومان معوقات بانکی در کرمان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: طی 7 ماه امسال یک‌ میلیارد و 117 میلیون ‌تومان وصولی معوقات بانکی را از طریق ثبت و اسناد داشتیم.

وصول بیش از 1.1 میلیارد تومان معوقات بانکی در کرمان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: طی 7 ماه امسال یک‌ میلیارد و 117 میلیون ‌تومان وصولی معوقات بانکی را از طریق ثبت و اسناد داشتیم.
وصول بیش از 1.1 میلیارد تومان معوقات بانکی در کرمان

View more posts from this author