وسعت آتش‌سوزی حیران گسترده است/حریق در حال مهار شدن است

وسعت آتش‌سوزی حیران گسترده است/حریق در حال مهار شدن است
آتش‌ بخش وسیع و گسترده‌ای از حاشیه گردنه حیران آستارا را برای دومین شب متوالی در برگرفته است.

وسعت آتش‌سوزی حیران گسترده است/حریق در حال مهار شدن است

آتش‌ بخش وسیع و گسترده‌ای از حاشیه گردنه حیران آستارا را برای دومین شب متوالی در برگرفته است.
وسعت آتش‌سوزی حیران گسترده است/حریق در حال مهار شدن است

View more posts from this author