وزیر دفاع با آیت‌الله نوری‌همدانی دیدار کرد

وزیر دفاع با آیت‌الله نوری‌همدانی دیدار کرد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دقایقی قبل با آیت‌الله نوری‌همدانی دیدار کرد.

وزیر دفاع با آیت‌الله نوری‌همدانی دیدار کرد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دقایقی قبل با آیت‌الله نوری‌همدانی دیدار کرد.
وزیر دفاع با آیت‌الله نوری‌همدانی دیدار کرد

View more posts from this author