وزارت نیرو کار جدی برای جبران کم‌‌آبی استان سمنان انجام نداده است

وزارت نیرو کار جدی برای جبران کم‌‌آبی استان سمنان انجام نداده است
نماینده سابق مردم دامغان در مجلس گفت: وزارت نیرو کار جدی برای جبران کم‌آبی استان سمنان انجام نداده است و باید در این زمینه اقدامی شود.

وزارت نیرو کار جدی برای جبران کم‌‌آبی استان سمنان انجام نداده است

نماینده سابق مردم دامغان در مجلس گفت: وزارت نیرو کار جدی برای جبران کم‌آبی استان سمنان انجام نداده است و باید در این زمینه اقدامی شود.
وزارت نیرو کار جدی برای جبران کم‌‌آبی استان سمنان انجام نداده است

View more posts from this author