وزارت نیرو آگهی استخدام مدیرعامل داد

وزارت نیرو آگهی استخدام مدیرعامل داد
وزارت نیرو برای استخدام مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و چند استان دیگر آگهی دعوت به همکاری داد.

وزارت نیرو آگهی استخدام مدیرعامل داد

وزارت نیرو برای استخدام مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و چند استان دیگر آگهی دعوت به همکاری داد.
وزارت نیرو آگهی استخدام مدیرعامل داد

View more posts from this author