وزارت نفت در قبال تیم صنعت نفت آبادان کارشکنی می‌کند

وزارت نفت در قبال تیم صنعت نفت آبادان کارشکنی می‌کند
نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: شخصا کارشکنی‌های وزارت نفت را در قبال تیم صنعت نفت آبادان دیده‌ام.

وزارت نفت در قبال تیم صنعت نفت آبادان کارشکنی می‌کند

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: شخصا کارشکنی‌های وزارت نفت را در قبال تیم صنعت نفت آبادان دیده‌ام.
وزارت نفت در قبال تیم صنعت نفت آبادان کارشکنی می‌کند

View more posts from this author