وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیمه و آموزش خبرنگاران توجه ویژه‌ای داشته باشد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیمه و آموزش خبرنگاران توجه ویژه‌ای داشته باشد
سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس گفت: یکی از مشکلات خبرنگاران که بسیار مهم و اساسی است؛ بحث بیمه آن‌هاست، متأسفانه آنطور که باید و شاید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص اقدام مثمرثمری نداشته است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیمه و آموزش خبرنگاران توجه ویژه‌ای داشته باشد

سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس گفت: یکی از مشکلات خبرنگاران که بسیار مهم و اساسی است؛ بحث بیمه آن‌هاست، متأسفانه آنطور که باید و شاید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص اقدام مثمرثمری نداشته است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیمه و آموزش خبرنگاران توجه ویژه‌ای داشته باشد

View more posts from this author