وزارت صنعت جایگاه کردستان در حوزه صنعت کشور را مشخص کند

وزارت صنعت جایگاه کردستان در حوزه صنعت کشور را مشخص کند
استاندار کردستان گفت: کردستان استان محرومی نیست و ظرفیت‌های بسیاری دارد لذا از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم که جایگاه این استان را در حوزه صنعت کشور مشخص کنند.

وزارت صنعت جایگاه کردستان در حوزه صنعت کشور را مشخص کند

استاندار کردستان گفت: کردستان استان محرومی نیست و ظرفیت‌های بسیاری دارد لذا از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم که جایگاه این استان را در حوزه صنعت کشور مشخص کنند.
وزارت صنعت جایگاه کردستان در حوزه صنعت کشور را مشخص کند

View more posts from this author