وزارت خارجه از شورای امنیت پیرامون دخالت آمریکا در امور داخلی ایران طلب‌کار باشد

وزارت خارجه از شورای امنیت پیرامون دخالت آمریکا در امور داخلی ایران طلب‌کار باشد
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: وزارت امور خارجه باید از شورای امنیت و سازمان ملل بخواهد برای بررسی دلایل دخالت آمریکا در ایران تشکیل جلسه دهند.

وزارت خارجه از شورای امنیت پیرامون دخالت آمریکا در امور داخلی ایران طلب‌کار باشد

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: وزارت امور خارجه باید از شورای امنیت و سازمان ملل بخواهد برای بررسی دلایل دخالت آمریکا در ایران تشکیل جلسه دهند.
وزارت خارجه از شورای امنیت پیرامون دخالت آمریکا در امور داخلی ایران طلب‌کار باشد

View more posts from this author