وزارت بهداشت به وعده‌هایش عمل نکرد/ دخالت دولت مانع کمک‌های مردمی شد

وزارت بهداشت به وعده‌هایش عمل نکرد/ دخالت دولت مانع کمک‌های مردمی شد
پدر «عماد» پسرک معروف حادثه تروریستی مجلس گفت: وزارت بهداشت و دولت به وعده‌هایشان برای درمان عماد عمل نکردند و اعتقاد دارم وزیر بهداشت ما بدعهدترین و بدقول‌ترین وزیر کشور است.

وزارت بهداشت به وعده‌هایش عمل نکرد/ دخالت دولت مانع کمک‌های مردمی شد

پدر «عماد» پسرک معروف حادثه تروریستی مجلس گفت: وزارت بهداشت و دولت به وعده‌هایشان برای درمان عماد عمل نکردند و اعتقاد دارم وزیر بهداشت ما بدعهدترین و بدقول‌ترین وزیر کشور است.
وزارت بهداشت به وعده‌هایش عمل نکرد/ دخالت دولت مانع کمک‌های مردمی شد

View more posts from this author