ورود 12 هزار پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی به محاکم گلستان

ورود 12 هزار پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی به محاکم گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در 9 ماه امسال در استان گلستان ورودی پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی 12 هزار پرونده بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از هفت درصد کاهش داشته است.

ورود 12 هزار پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی به محاکم گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در 9 ماه امسال در استان گلستان ورودی پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی 12 هزار پرونده بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از هفت درصد کاهش داشته است.
ورود 12 هزار پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی به محاکم گلستان

View more posts from this author