ورود 11 هزار سند تاریخی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور

ورود 11 هزار سند تاریخی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور
مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور گفت: در دو سال گذشته 11 هزار سند وارد سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور شده است.

ورود 11 هزار سند تاریخی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور گفت: در دو سال گذشته 11 هزار سند وارد سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور شده است.
ورود 11 هزار سند تاریخی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور

View more posts from this author