ورود وزرای دهه شصتی به کابینه دولت دوازدهم را به فال نیک می‌گیریم/اعتماد به نسل جوان فرصتی برای اثبات توانمندی آنها برای اداره آینده کشور

ورود وزرای دهه شصتی به کابینه دولت دوازدهم را به فال نیک می‌گیریم/اعتماد به نسل جوان فرصتی برای اثبات توانمندی آنها برای اداره آینده کشور
عضو مجمع نمایندگان ادوار هرمزگان گفت: با بیان اینکه باید ورود وزرای دهه شصتی به کابینه دولت دوازدهم را به فال نیک گرفت، اضافه کرد: از حیث توجه به نیروهای جوان در کابینه شاهد یک گام رو به جلو از سوی دولت هستیم که می‌توان آن را فرصتی برای اثبات توانمندی‌ها و قابلیت‌های نسل جوان کشور برای اداره آینده ایران اسلامی قلمداد کرد.

ورود وزرای دهه شصتی به کابینه دولت دوازدهم را به فال نیک می‌گیریم/اعتماد به نسل جوان فرصتی برای اثبات توانمندی آنها برای اداره آینده کشور

عضو مجمع نمایندگان ادوار هرمزگان گفت: با بیان اینکه باید ورود وزرای دهه شصتی به کابینه دولت دوازدهم را به فال نیک گرفت، اضافه کرد: از حیث توجه به نیروهای جوان در کابینه شاهد یک گام رو به جلو از سوی دولت هستیم که می‌توان آن را فرصتی برای اثبات توانمندی‌ها و قابلیت‌های نسل جوان کشور برای اداره آینده ایران اسلامی قلمداد کرد.
ورود وزرای دهه شصتی به کابینه دولت دوازدهم را به فال نیک می‌گیریم/اعتماد به نسل جوان فرصتی برای اثبات توانمندی آنها برای اداره آینده کشور

View more posts from this author