ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش استان خوزستان

ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش استان خوزستان
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش خوزستان خبر داد.

ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش استان خوزستان

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش خوزستان خبر داد.
ورود وزارت آموزش و پرورش به تخلفات استخدام آموزش و پرورش استان خوزستان

View more posts from this author