ورود دومین کشتی حامل گندم هند به افغانستان از طریق بندر چابهار

ورود دومین کشتی حامل گندم هند به افغانستان از طریق بندر چابهار
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از ورود دومین کشتی حامل گندم هند به افغانستان از طریق بندر چابهار خبر داد.

ورود دومین کشتی حامل گندم هند به افغانستان از طریق بندر چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از ورود دومین کشتی حامل گندم هند به افغانستان از طریق بندر چابهار خبر داد.
ورود دومین کشتی حامل گندم هند به افغانستان از طریق بندر چابهار

View more posts from this author