ورود حدود 640 هزار زائر به کشور از مرز مهران

ورود حدود 640 هزار زائر به کشور از مرز مهران
فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به خروج 955 هزار زائر از پایانه مرزی مهران گفت: طی چند روز گذشته حدود 460 هزار زائر از این مرز به کشور بازگشته‌اند.

ورود حدود 640 هزار زائر به کشور از مرز مهران

فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به خروج 955 هزار زائر از پایانه مرزی مهران گفت: طی چند روز گذشته حدود 460 هزار زائر از این مرز به کشور بازگشته‌اند.
ورود حدود 640 هزار زائر به کشور از مرز مهران

View more posts from this author