ورود اتوبوس‌های برون‌شهری به داخل شهر مهران ممنوع است

ورود اتوبوس‌های برون‌شهری به داخل شهر مهران ممنوع است
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: ورود اتوبوس‌های برون‌شهری برای سوار یا پیاده کردن زائرین به محدوده شهری مهران تا پایان بازگشت کامل زوار اربعین ممنوع است.

ورود اتوبوس‌های برون‌شهری به داخل شهر مهران ممنوع است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: ورود اتوبوس‌های برون‌شهری برای سوار یا پیاده کردن زائرین به محدوده شهری مهران تا پایان بازگشت کامل زوار اربعین ممنوع است.
ورود اتوبوس‌های برون‌شهری به داخل شهر مهران ممنوع است

View more posts from this author