ورزش رودهن تقویت می‌شود/ اتومبیلرانی رودهن جزء برترین‌های استان تهران است

ورزش رودهن تقویت می‌شود/ اتومبیلرانی رودهن جزء برترین‌های استان تهران است
رئیس اداره ورزش و جوانان رودهن گفت: اتومبیلرانی رودهن جزء برترین‌های استان تهران است و با تدابیر اندیشیده‌شده، ورزش رودهن تقویت می‌شود.

ورزش رودهن تقویت می‌شود/ اتومبیلرانی رودهن جزء برترین‌های استان تهران است

رئیس اداره ورزش و جوانان رودهن گفت: اتومبیلرانی رودهن جزء برترین‌های استان تهران است و با تدابیر اندیشیده‌شده، ورزش رودهن تقویت می‌شود.
ورزش رودهن تقویت می‌شود/ اتومبیلرانی رودهن جزء برترین‌های استان تهران است

خرم خبر

View more posts from this author