ورزشکار نوجوان کردستانی به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شد

ورزشکار نوجوان کردستانی به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شد
کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان، پارسا محمدی ورزشکار کردستانی را به دومین مرحله اردوی تدارکاتی این تیم دعوت کرد.

ورزشکار نوجوان کردستانی به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شد

کادر فنی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان، پارسا محمدی ورزشکار کردستانی را به دومین مرحله اردوی تدارکاتی این تیم دعوت کرد.
ورزشکار نوجوان کردستانی به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شد

خرم خبر

View more posts from this author