ورزشکار سنندجی به عنوان دبیرکل پژوهش اسکواش غرب آسیا منصوب شد

ورزشکار سنندجی به عنوان دبیرکل پژوهش اسکواش غرب آسیا منصوب شد
رئیس فدراسیون اسکواش غرب آسیا طی حکمی آرمین امانتی از سنندج را به سمت دبیرکل پژوهش این فدراسیون در غرب آسیا منصوب کرد.

ورزشکار سنندجی به عنوان دبیرکل پژوهش اسکواش غرب آسیا منصوب شد

رئیس فدراسیون اسکواش غرب آسیا طی حکمی آرمین امانتی از سنندج را به سمت دبیرکل پژوهش این فدراسیون در غرب آسیا منصوب کرد.
ورزشکار سنندجی به عنوان دبیرکل پژوهش اسکواش غرب آسیا منصوب شد

روزنامه قانون

View more posts from this author