وحدت مردم و شکست دشمنان نتیجه حوادث اخیر کشور بود

وحدت مردم و شکست دشمنان نتیجه حوادث اخیر کشور بود
یکی از مراجع تقلید با اشاره به ناآرامی‌های روزهای اخیر در کشور گفت: این حوادث نه تنها درس عبرت و هشدار بود بلکه شکستی برای دشمنان رقم زد و مایه وحدت مردم شد.

وحدت مردم و شکست دشمنان نتیجه حوادث اخیر کشور بود

یکی از مراجع تقلید با اشاره به ناآرامی‌های روزهای اخیر در کشور گفت: این حوادث نه تنها درس عبرت و هشدار بود بلکه شکستی برای دشمنان رقم زد و مایه وحدت مردم شد.
وحدت مردم و شکست دشمنان نتیجه حوادث اخیر کشور بود

View more posts from this author