وحدت حاصل شده از خون شهدای شیعه و سنی را حفظ خواهیم کرد

وحدت حاصل شده از خون شهدای شیعه و سنی را حفظ خواهیم کرد
فرمانده سپاه شهرستان عسلویه گفت: وحدت حاصل شده از خون شهدای شیعه و سنی را حفظ خواهیم کرد.

وحدت حاصل شده از خون شهدای شیعه و سنی را حفظ خواهیم کرد

فرمانده سپاه شهرستان عسلویه گفت: وحدت حاصل شده از خون شهدای شیعه و سنی را حفظ خواهیم کرد.
وحدت حاصل شده از خون شهدای شیعه و سنی را حفظ خواهیم کرد

گوشی موبایل

View more posts from this author