وجود 350 هزار نیروی مازاد در شهرداری‌های کشور

وجود 350 هزار نیروی مازاد در شهرداری‌های کشور
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: هم‌اکنون 500 هزار نفر کارمند شهرداری‌ها در سراسر کشور هستند درحالی‌که شهرداری‌ها تنها به 150 هزار نفر نیرو نیازمندند و حدود 350 هزار نیرو مازاد هستند.

وجود 350 هزار نیروی مازاد در شهرداری‌های کشور

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: هم‌اکنون 500 هزار نفر کارمند شهرداری‌ها در سراسر کشور هستند درحالی‌که شهرداری‌ها تنها به 150 هزار نفر نیرو نیازمندند و حدود 350 هزار نیرو مازاد هستند.
وجود 350 هزار نیروی مازاد در شهرداری‌های کشور

View more posts from this author