وجود 10 پروژه ورزشی نیمه تمام در سیستان و بلوچستان

وجود 10 پروژه ورزشی نیمه تمام در سیستان و بلوچستان
مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر 10 پروژه ورزشی شاخص در سیستان و بلوچستان در حال اجرا است که بیش از 62 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام آنها نیاز است.

وجود 10 پروژه ورزشی نیمه تمام در سیستان و بلوچستان

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر 10 پروژه ورزشی شاخص در سیستان و بلوچستان در حال اجرا است که بیش از 62 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام آنها نیاز است.
وجود 10 پروژه ورزشی نیمه تمام در سیستان و بلوچستان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author