واگذاری زمین‌های دانشگاه صنعتی ارومیه برای احداث بیمارستان

واگذاری زمین‌های دانشگاه صنعتی ارومیه برای احداث بیمارستان
دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: واگذاری زمین‌های دانشگاه صنعتی ارومیه به علوم پزشکی برای احداث بیمارستان موجی از اعتراض‌ را در بین دانشجویان به راه انداخته است.

واگذاری زمین‌های دانشگاه صنعتی ارومیه برای احداث بیمارستان

دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: واگذاری زمین‌های دانشگاه صنعتی ارومیه به علوم پزشکی برای احداث بیمارستان موجی از اعتراض‌ را در بین دانشجویان به راه انداخته است.
واگذاری زمین‌های دانشگاه صنعتی ارومیه برای احداث بیمارستان

View more posts from this author