واکسینه 86 درصد از دام‌های سبک شهرستان خدابنده بر ضد بیماری تب برفکی

واکسینه 86 درصد از دام‌های سبک شهرستان خدابنده بر ضد بیماری تب برفکی
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خدابنده با تاکید بر بسته شدن کمربند ایمنی دام‌های شهرستان بر ضد بیماری تب برفکی گفت: با تلاش‌های انجام شده 86 درصد از دام‌های سبک این شهرستان به صورت رایگان واکسینه شده‌اند.

واکسینه 86 درصد از دام‌های سبک شهرستان خدابنده بر ضد بیماری تب برفکی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خدابنده با تاکید بر بسته شدن کمربند ایمنی دام‌های شهرستان بر ضد بیماری تب برفکی گفت: با تلاش‌های انجام شده 86 درصد از دام‌های سبک این شهرستان به صورت رایگان واکسینه شده‌اند.
واکسینه 86 درصد از دام‌های سبک شهرستان خدابنده بر ضد بیماری تب برفکی

پرس نیوز

View more posts from this author