واژگونی یک تانکر حامل گاز‌ مایع در اصفهان

واژگونی یک تانکر حامل گاز‌ مایع در اصفهان
تانکر حمل گاز ال.پی.جی صبح امروز در نزدیکی میدان استقلال اصفهان واژگون شد.

واژگونی یک تانکر حامل گاز‌ مایع در اصفهان

تانکر حمل گاز ال.پی.جی صبح امروز در نزدیکی میدان استقلال اصفهان واژگون شد.
واژگونی یک تانکر حامل گاز‌ مایع در اصفهان

View more posts from this author