واژگونی مینی‌بوس در جاده ساری ـ قائم‌شهر 14 مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی مینی‌بوس در جاده ساری ـ قائم‌شهر 14 مصدوم بر جای گذاشت
سخنگوی اورژانس 115 مازندران گفت: واژگونی مینی‌بوس در جاده ساری ـ قائم‌شهر 14 مصدوم بر جای گذاشت.

واژگونی مینی‌بوس در جاده ساری ـ قائم‌شهر 14 مصدوم بر جای گذاشت

سخنگوی اورژانس 115 مازندران گفت: واژگونی مینی‌بوس در جاده ساری ـ قائم‌شهر 14 مصدوم بر جای گذاشت.
واژگونی مینی‌بوس در جاده ساری ـ قائم‌شهر 14 مصدوم بر جای گذاشت

View more posts from this author