واژگونی خودرو در محور هندیجان – دیلم ۳ مجروح برجای گذاشت

واژگونی خودرو در محور هندیجان – دیلم ۳ مجروح برجای گذاشت
در اثر واژگونی یک دستگاه خودرو در محور هندیجان – دیلم ۳ نفر مجروح شدند.

واژگونی خودرو در محور هندیجان – دیلم ۳ مجروح برجای گذاشت

در اثر واژگونی یک دستگاه خودرو در محور هندیجان – دیلم ۳ نفر مجروح شدند.
واژگونی خودرو در محور هندیجان – دیلم ۳ مجروح برجای گذاشت

View more posts from this author