واژگونی خودروی ون حامل مسافران افغانستانی قاچاق/ 14 نفر مجروح شدند

واژگونی خودروی ون حامل مسافران افغانستانی قاچاق/ 14 نفر مجروح شدند
مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی رفسنجان از واژگونی خودروی ون حامل افغانستانی‌ها و مصدومیت 14 نفر در محور رفسنجان به انار خبر داد.

واژگونی خودروی ون حامل مسافران افغانستانی قاچاق/ 14 نفر مجروح شدند

مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی رفسنجان از واژگونی خودروی ون حامل افغانستانی‌ها و مصدومیت 14 نفر در محور رفسنجان به انار خبر داد.
واژگونی خودروی ون حامل مسافران افغانستانی قاچاق/ 14 نفر مجروح شدند

View more posts from this author