واژگونی خودروی اتباع غیرمجاز افغانستانی در محور کرمان – رفسنجان/ 2 مصدوم فرار کردند

واژگونی خودروی اتباع غیرمجاز افغانستانی در محور کرمان – رفسنجان/ 2 مصدوم فرار کردند
مسؤول روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی رفسنجان از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری حامل اتباع غیرمجاز افغانستانی و مصدوم شدن هفت نفر در محور کرمان – رفسنجان خبر داد.

واژگونی خودروی اتباع غیرمجاز افغانستانی در محور کرمان – رفسنجان/ 2 مصدوم فرار کردند

مسؤول روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی رفسنجان از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری حامل اتباع غیرمجاز افغانستانی و مصدوم شدن هفت نفر در محور کرمان – رفسنجان خبر داد.
واژگونی خودروی اتباع غیرمجاز افغانستانی در محور کرمان – رفسنجان/ 2 مصدوم فرار کردند

View more posts from this author