واژگونی تریلر حامل 25 هزار لیتر اسید سوداکاستیک مایع در کهریزک

واژگونی تریلر حامل 25 هزار لیتر اسید سوداکاستیک مایع در کهریزک
مسؤول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کهریزک از واژگونی تریلر حامل 25 هزار لیتر اسید سوداکاستیک مایع در کهریزک خبر داد.

واژگونی تریلر حامل 25 هزار لیتر اسید سوداکاستیک مایع در کهریزک

مسؤول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کهریزک از واژگونی تریلر حامل 25 هزار لیتر اسید سوداکاستیک مایع در کهریزک خبر داد.
واژگونی تریلر حامل 25 هزار لیتر اسید سوداکاستیک مایع در کهریزک

View more posts from this author