واریز یارانه مددجویان زنجانی به صندوق امداد ولایت

واریز یارانه مددجویان زنجانی به صندوق امداد ولایت
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان گفت: با فراهم شدن بسترهای لازم برای واریز گروهی، یارانه مددجویان زیرپوشش کمیته امداد استان از طریق صندوق امداد ولایت واریز می‌شود.

واریز یارانه مددجویان زنجانی به صندوق امداد ولایت

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان گفت: با فراهم شدن بسترهای لازم برای واریز گروهی، یارانه مددجویان زیرپوشش کمیته امداد استان از طریق صندوق امداد ولایت واریز می‌شود.
واریز یارانه مددجویان زنجانی به صندوق امداد ولایت

View more posts from this author