واردات ماهانه بیش از ۲.۵ میلیون مترمربع پارچه‌ رومبلی/ با راه‌اندازی واحد نساجی قرچک تبدیل به صادرکننده می‌شویم

واردات ماهانه بیش از ۲.۵ میلیون مترمربع پارچه‌ رومبلی/ با راه‌اندازی واحد نساجی قرچک تبدیل به صادرکننده می‌شویم
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: هر ماه بیش از ۲.۵ میلیون مترمربع پارچه‌های رومبلی وارد کشور می‌شود که با راه‌اندازی واحد نساجی در شهرک صنعتی قرچک می‌توانیم دو برابر آن را تولید کنیم.

واردات ماهانه بیش از ۲.۵ میلیون مترمربع پارچه‌ رومبلی/ با راه‌اندازی واحد نساجی قرچک تبدیل به صادرکننده می‌شویم

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: هر ماه بیش از ۲.۵ میلیون مترمربع پارچه‌های رومبلی وارد کشور می‌شود که با راه‌اندازی واحد نساجی در شهرک صنعتی قرچک می‌توانیم دو برابر آن را تولید کنیم.
واردات ماهانه بیش از ۲.۵ میلیون مترمربع پارچه‌ رومبلی/ با راه‌اندازی واحد نساجی قرچک تبدیل به صادرکننده می‌شویم

View more posts from this author